Paraply for trygghet

Beskytter bileier mot skader så vi kan dele trygt

Share sin forsikring dekker bileiers egenandel og bonustap dersom noe skulle skje, så du kan ta det med ro. Vårt mål er å fjerne de økonomiske konsekvensene av å dele på en så billig og enkel måte som mulig. Dersom du skulle være uheldig å påføre bilen en skade melder bileier fra til sitt eget forsikringsselskap og gjennomfører skadeprosessen som normalt.

Fra nå håndterer vi prosessen direkte med bileier som en objektiv tredjepart. Dette slipper du å tenke på. Så fort skadesaken er godkjent av bileiers forsikringsselskap erstatter Share alle kostnader tilknyttet egenandel og bonustap umiddelbart slik at bileier ikke opplever noen økonomisk konsekvens. Bonustap beregnes iht denne kalkulatoren: (Link til kalkulator)

Din egenandel ved skade: kr 3000,-

Ved skade er billåners egenandel kun kr 3000,- som betales til Share mens vi håndterer alt direkte med den du har lånt bil av. Veihjelp er et unntak uten egenandel. Dersom fører av bilen ikke er forsikringstaker øker egenandelen til kr 6000,-.

Gratis veihjelp om noe skjer

Lån av bil med Share inkluderer gratis veihjelp fra If og Viking i hele Europa så du aldri blir stående alene. Det kan være mange grunner til å behøve veihjelp, inkludert startproblemer, punktering og tomt batteri for å nevne noen. Veihjelp kan bestilles 24/7 direkte fra If og Viking sine nettsider (https://vikingredning.no/if-veihjelp/) eller på telefon 21 49 24 00.

Generelle vilkår

1. Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)

Den som er registrer forsikringen i Share appen er forsikringstaker på utlånt bil.

2. Når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder mens bilen er utlånt, men begrenset til den periode forsikringstaker har kjøpt låneforsikring for.

3. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Europa unntatt Kosovo.

4. Hva dekkes

Avtalt egenandel under utlånes bilforsikring, og fremtidig estimert bonustap som følge av en skade som ble påført bilen mens den var utlånt til forsikringstaker. Det er kun fører av kjøretøyet som trenger å registrere lånet i Share-appen. Vedkommende er da forsikringstakeren. Dersom fører av bilen ikke er forsikringstaker øker egenandelen til kr 6000,-.

5. Hva dekkes ikke

5.1. Kjøring i alkohol- eller ruspåvirket tilstand

Forsikringen dekker ikke skade oppstått når kjøretøyet blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste eller burde vite det.

5.2. Når forsikringen ikke er betalt

Forsikringen dekker ikke skade dersom forsikringen ikke er betalt.

5.3. Endring av risiko

Endring av risiko der erstatning eller ansvar etter skade kan bortfalle eller bli redusert.

Endres If sin risiko for skader i forhold til den avtalen som er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstakeren straks å underrette If, også i forsikringstiden. Unnlatelse vil kunne få betydning for If sitt ansvar ved oppstått skade. Ved følgende endring av risiko tar If forbehold om å være helt fri for ansvar (FAL §4-6):

5.4. Alder på fører

Forsikringen dekker ikke skade når fører er under 20 år.

6. Skadeoppgjørsregler og egenandeler

Bilens ordinære forsikring må benyttes først, før det er anledning for bileier å kreve erstatning under denne forsikringen.

6.1. Erstatning for egenandel

Denne forsikringen erstatter avtalt egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset til bilforsikringen. Det er en forutsetning at denne egenandelen er betalt, eller fratrukket i oppgjøret under bilens forsikring.

6.2. Erstatning for fremtidig bonustap

Denne forsikringen erstatter også fremtidig bonustap under bilforsikringen. Bonustapet beregnes sjablongmessig ut fra årspris på bilforsikringen, bonusnivå og valgt dekning.

6.3. Egenandel ved skade

Forsikringstaker er ansvarlig for 3 000 kroner i egenandel.

6.4. Andre førere enn forsikringstaker

Dersom fører i skadeøyeblikket er andre enn forsikringstaker økes egenandelen med 3 000 kroner.

6.5. Egenandel veihjelp

Det er ingen egenandel ved veihjelp bestilt gjennom If og Viking

7. Andre bestemmelser ved skade

7.1. Skademelding

Når skade er inntruffet, skal forsikringstaker eller sikrede omgående gi If melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som If trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.

7.2. Nødvendige undersøkelser

If har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.3. Regress

Har If måttet foreta utbetaling for dekning av skade som det etter forsikringsvilkårene ikke svarer for, eller hvis premien ikke var betalt, plikter sikrede eller forsikringstaker å betale beløpet tilbake til If. Det samme gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger til forsikringsselskapet som forsikrer utlånt bil.

Har du spørsmål? Kontakt oss